Ζωικό κύτταρο

Στην εικόνα παρουσιάζεται η γενικευμένη μορφή του ζωικού κυττάρου με τα διάφορα κυτταρικά οργανίδια:

typicaleukarioticcell

1. Πυρηνίσκος 2. Πυρήνας 3. Ριβόσωμα 4. Κυστίδιο 5. Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο 

6. Σωμάτιο Golgi  7. Κυτταρικός σκελετός 8. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο 9. Μιτοχόνδριο 

10. Κενοτόπιο 11. Κυτταρόπλασμα 12. Λυσόσωμα 13. Κεντρύλλιο