ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Τμήμα Βιολογίας και
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών από το 2018

Διδακτική της Βιολογίας
(Didactics of Biology)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Βιολογίας. Συγκεκριμένα, παρέχονται γνώσεις, αρχές και μεθοδολογία για την έρευνα στη διδασκαλία και τη μάθηση της Βιολογίας, στην αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στη διδακτική πράξη και στην εκπαίδευση.
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διδακτική της Βιολογίας» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ως συνεργαζόμενο Τμήμα

Άρθρο 2: Δομή και Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το ν. 4485/2017 είναι:
1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.: συγκροτείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος για διετή θητεία, καθώς και από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. που εκλέγονται από τους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. για ετήσια θητεία. Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο Τμήμα και κατ' αναλογία του αριθμού των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
- Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ
- Δυο μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
Το κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος για την Ε.Δ.Ε..
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., όπως και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., προέρχονται από το Τμήμα Βιολογίας, το οποίο έχει τη διοικητική στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ..
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Μέλη της Σ.Ε. μπορούν να αποτελούν και μέλη της Ε.Δ.Ε.. Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο φορέα και κατ' αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
- Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας
- Δύο μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος για τη Σ.Ε.. Τα μέλη της Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση καιτον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
-Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ..
-Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε..
-Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε..
-Η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση της Ε.Δ.Ε., θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε.. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε..
-Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ..
-Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
-Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση.
-Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε., συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ..
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Βιολογίας» γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται οργανωτικά από άτομο της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι εγκατεστημένη στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής στο Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Δ.Π.Μ.Σ., το συντονισμό και οργάνωση των εργαστηρίων και των μαθημάτων, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κ.λ.π.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 3: Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' κύκλου σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Πληροφορικής, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΥ, ή αντίστοιχων ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άριθμ. 34 του ν. 4485/17. Το ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» θα δέχεται τριάντα(30) φοιτητές (ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί τριάντα δύο (32) συνολικά διδάσκοντες, τουλάχιστον 80% από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και 20% από τις κατηγορίες διδασκόντων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα (1) διδάσκοντα ανά φοιτητή. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας είναι περίπου εκατόν είκοσι (120) ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου εκατόν εξήντα (160) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των ενενήντα (90) περίπου διδασκόντων του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 4: Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάιο, με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, του Τμήματος Βιολογίας και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση Συμμετοχής 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε- ράτωσης σπουδών 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα- στηριότητας, εάν υπάρχουν 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 7. Δύο συστατικές επιστολές 8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αν υπάρχουν. 9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άριθμ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/17. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που πραγματοποιείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017: Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: • Γενικός βαθμός πτυχίου (ποσοστό συμμετοχής: 15%) • Πτυχιακή εργασία (ποσοστό συμμετοχής: 15%) • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό συμμετοχής: 10%) • Ξένες γλώσσες (ποσοστό συμμετοχής: 10%) • Συστατικές επιστολές (ποσοστό συμμετοχής: 10%) • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε (ποσοστό συμμετοχής: 40%)Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί και οι δύο υποψήφιοι. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5: Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση της ΕΔΕ.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν θα υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Η διάρκεια αναστολής ή παράτασης του χρόνου φοίτησης συζητείται και εγκρίνεται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε., με δυνατότητα περαιτέρω χρονικής διαφοροποίησης από τα ανωτέρω σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 6: Πρόγραμμα σπουδών

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, πρακτική άσκηση καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως διά ζώσης, μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τους περιορισμούς της 3, αριθμ. 30, ν. 4485/2017. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Α.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Βιολογίας Ι 5 8
Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας 3 5,5
Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 5,5
Διδακτική Μεθοδολογία και Αξιολόγηση 3 5,5
Η Βιολογία των Φυτών και των Ζώων στην εκπαίδευση 3 5,5
Σύνολο 17 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Βιολογίας ΙΙ 5 8
Διδακτική Μεθοδολογία Βιολογικών Επιστημών 3 5,5
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 5,5
Ψυχοπαιδαγωγική 3 5,5
Θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης - Βιολογίας 3 5,5
Σύνολο 17 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας 8 10
Διπλωματική Εργασία   20
Σύνολο 8 30

Δ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Διπλωματική Εργασία   30
Σύνολο   30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

Η ύλη των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση των συντονιστών και έγκριση της Ε.Δ.Ε.. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου, με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος.
Ακολουθεί το περιεχόμενο και η περιγραφή των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Το μάθημα περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν σε θέματα όπως: Επίπεδα Οργάνωσης ζωής. Πρότυπο κυτταρικό σύστημα. Βιολογικές μεμβράνες. Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρικός Πυρήνας. Κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και μετατροπής ενέργειας: μιτοχόνδρια-χλωροπλάστες. Οργανίδια μετατροπής και αποικοδόμησης βιομορίων: υπεροξυσώματα-λυσοσώματα. Κυτταρικός κύκλος. Κυτταρική γήρανση. Κυτταρική απόπτωση. Μεταβολισμός. Εισαγωγή στο Ανοσοποιητικό σύστημα. Φυσική Ανοσία. Ειδική Ανοσία. Β και Τ λεμφοκύτταρα. Περιλαμβάνει επίσης και εργαστήρια: Φωτονική μικροσκοπία. Ζωικό και Φυτικό κύτταρο. Μέθοδοι διαχωρισμού βιομορίων -Χρωματογραφία, Φυγοκέντρηση. Απομόνωση πρωτεϊνών. Ανάλυση πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση SDS πολυακρυλαμίδης. Ανάλυση πρωτεϊνών με ανοσοαποτύπωμα Western. Ομάδες αίματος και Rhesus. Έμμορφα συστατικά του αίματος. Απομόνωση λεμφοκυττάρων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το μάθημα περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν σε θέματα όπως: Επιστημονική έρευνα: αναγκαιότητα, χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις. Σχεδιασμός, διαδικασία διεξαγωγής, συγγραφή και αξιολόγηση της επιστημονικής έρευνας - Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές έρευνας. Μοντέλα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών - Τριγωνοποίηση. Επιλογή και διατύπωση του προβλήματος στην εκπαιδευτική έρευνα. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Προβλήματα μέτρησης. Προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Παρουσίαση ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων. Ποσοτικές έρευνες(ερωτηματολόγιο: δομή, χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, προβλήματα κατασκευής, έλεγχος και αξιολόγηση, μετρήσεις). Ποιοτικές μέθοδοι (ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου, παρατήρηση, συνέντευξη, σημειολογική ανάλυση). Πρακτικές ασκήσεις. Διατύπωση ερευνητικών προβλημάτων. Κατασκευή και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων - Κριτήρια αξιοπιστίας εργαλείων και μεθόδων. Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών. Εκπόνηση ολοκληρωμένων ερευνών. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική με τη βοήθεια στατιστικού λογισμικού. Περιγραφική Στατιστική (Βασικές έννοιες, Κατανομές συχνοτήτων, Μέτρα κεντρικής θέσης, Μέτρα διασποράς, Κανονική κατανομή, Αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων). Επαγωγική Στατιστική (Δειγματοληπτικές κατανομές, Εισαγωγή στον έλεγχο υποθέσεων, Έλεγχοι για τη μέση τιμή πληθυσμού (έλεγχοι t), Έλεγχοι με την κατανομή Χ2, Ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα, Συντελεστής συσχέτισης, Μη παραμετρικοί έλεγχοι).

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το μάθημα περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν σε θέματα όπως: Περιβαλλοντικές μεταβολές και προβλήματα. Βασικές έννοιες και αρχές της οικολογίας. Κοινωνία, οικονομία, περιβαλλοντικά προβλήματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ). Φιλοσοφία, αρχές και χαρακτηριστικά της ΠΕ. Ιστορία της ΠΕ. Μεθοδολογία της ΠΕ - Αξιολόγηση προγραμμάτων ΠΕ. Η ΠΕ στην Ελλάδα: Πραγματικότητα και προοπτικές, θεσμικό πλαίσιο ΠΕ- Κέντρα, Θεματικά δίκτυα, Σχολικά προγράμματα, ΠΕ. Οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων. Θαλάσσια οικοσυστήματα. Χερσαία Οικοσυστήματα - Αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το μάθημα περιλαμβάνει τα θέματα όπως: Γνωριμία με τα φυτά. Άγρια και καλλιεργούμενα φυτά. Πρότυπα οργάνωσης των φυτικών οργανισμών. Λειτουργίες και προσαρμογές των φυτών. Υπέροχη Χλωρίδα της Ελλάδας (Ιδιαιτερότητες-σημασία). Χρήσεις φυτών και φυσικών φυτικών προϊόντων. Εμπειρία πεδίου (Κήπος Διομήδους). Γνωριμία με τα κυριότερα ζωικά φύλα. Κύριες ζωικές ομάδες. Πρότυπα οργάνωσης των ζωικών οργανισμών. Πως λειτουργούν τα ζώα και προσαρμογές των ζώων. Πανίδα της Ελλάδας (Ιδιαιτερότητες-σημασία). Βασικές αρχές της βιολογίας της διατήρησης. Εμπειρία πεδίου (Κήπος Διομήδους).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Μάθηση και διδασκαλία. Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας διδασκαλίας. Αναλυτικά Προγράμματα (Είδη, μοντέλα σχεδιασμού, σύνταξη και αξιολόγηση Α.Π.). Θεωρίες μάθησης (J. Piaget, L. Vygotsky, J. Bruner, D. Ausubel, Atkinson & Shiffrin, R. Gagne, R. Driver, H. Gardner) και εφαρμογές τους στη διδασκαλία. Σκοποί - στόχοι μιας διδασκαλίας (Κριτήρια επιλογής διδακτικών στόχων, Ταξινομίες διδακτικών στόχων, Διατύπωση διδακτικών στόχων). Περιεχόμενα διδασκαλίας (Κριτήρια επιλογής περιεχομένων, Διάταξη περιεχομένων), Επιστημονικός εγγραμματισμός. Μέθοδοι διδασκαλίας Ι: Άμεση (direct). Ομαδοσυ-νεργατική. Διερευνητική (inquiry). Επαγωγική-Απαγωγική. Μέθοδοι διδασκαλίας II: Project- Διαθεματική/Διεπιστημονική. Εποικοδομική/κονστρουκτιβιστική. Παίξιμο ρόλων (role playing). Μελέτη περίπτωσης (case study). Διαφοροποιημένη. Μέσα και υλικά διδασκαλίας ΤΠΕ. Αξιολόγηση των μαθητών: Γιατί γίνεται αξιολόγηση; Τι αξιολογείται; Πώς γίνεται η αξιολόγηση; Είδη αξιολόγησης. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Σχεδιασμός διδασκαλίας. Σχέδιο μαθήματος. Διεξαγωγή μιας διδασκαλίας. Αξιολόγηση μιας διδασκαλίας (κριτήρια ποιότητας μιας διδασκαλίας). Σχεδιασμοί μαθημάτων. Μικροδιδασκαλίες.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ II

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις που αφορούν θέματα όπως: Αυτοσυγκράτηση μορίων και βιολογικών δομών. Δομή γενετικού υλικού. Αντιγραφή. Μεταγραφή. Μετάφραση. Πρωτεϊνοσύνθεση. Γονιδιακή Ρύθμιση. Αρχές Κληρονομικότητας. Μεταλλάξεις. Χρωμοσωμικέςανωμαλίες. Κληρονομικές Ασθένειες. Ανθρώπινο γονιδίωμα. Αρχές Γενετικής μηχανικής. Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές. Αρχές εξέλιξης. Περιλαμβάνει επίσης και εργαστήρια: Καλλιέργειες προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών in vitro Καλλιέργειες βακτηρίων in vitro. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA. Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων. Πέψεις. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊνικών οξέων. Ανάλυση κατά Southern. In situ υβριδισμός. Μελέτη κυτταρικής απόπωσης με χρώση ακριδίνης. Μελέτη πολυμορφισμών και μεταλλαγών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις που αφορούν θέματα όπως: Σύγχρονα δίκτυα. Σύνδεση στο δίκτυο του ΕΚΠΑ μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής (dial-up) και μέσω γραμμής DSL (VPN). Πρωτόκολλα αποθήκευσης εικόνων, ήχου και video και σύγκριση τους. Συμβολή πολυμέσων στη διδασκαλία. Δημιουργία παρουσιάσεων με PowerPoint, ενσωμάτωση εικόνων, animation, και ήχου. Δημιουργία ιστοσελίδων. Εξοικείωση με τις γλώσσες HTML JavaScript. Εξοικείωση με τις γλώσσες PHP, CSS. Χρήση πελάτη FTP. Δημιουργία ιστολόγιου (blog). Distance learning. Συστήματα διαχείρισης μάθησης. Περιλαμβάνει επίσης και εργαστήρια: Υλικό ΗΥ: Συναρμολόγηση Η/Υ, Διαμερισματοποίηση (partitioning) δίσκο Εγκατάσταση λειτουργικού Windows XP. Εγκατάσταση λειτουργικού Linux. Virtualization. Πολυμέσα. Εξάσκηση στη χρήση και δημιουργία παρουσίασης PowerPoint. Κίνηση, ενσωμάτωση ήχου, εικόνας και βίντεο. Τοπικό δίκτυο: Δημιουργία και πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους. Εξάσκηση στη δημιουργία ιστοσελίδας Ι. Εξάσκηση στη δημιουργία ιστοσελίδας II. Παρουσίαση ιστοσελίδας σε τάξη από εκπαιδευόμενους. Διαδίκτυο: CMS, LMS, εγκατάσταση σε τοπικό δίσκο - Cloud computing.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: Έννοια και περιεχόμενο της ψυχοπαιδαγωγικής, Σύγκριση με άλλους συναφείς όρους, Θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική, Θεωρίες της Αγωγής, Ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, Ζητήματα γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, Παιδί και μάθηση στη σχολική ηλικία, Κοινωνικοποίηση και Προσαρμογή στο σχολείο, Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας, Μάθηση και ατομικές διαφορές, Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή, Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το μάθημα περιλαμβάνει: Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η χρήση του στη διδασκαλία των βιολογικών μαθημάτων. Εξέλιξη και διδασκαλία της Βιολογίας: Μπορεί να υπάρχει διδασκαλία της Βιολογίας χωρίς διδασκαλία της Εξελικτικής Θεωρίας; Η έννοια της Εξελικτικής Θεωρίας ως στοιχείου της Επιστημονικής Μεθόδου. Για τα αμερικανικά εγχειρίδια Βιολογίας με βάση την έρευνα και αναζήτηση (BSCS). Εναλλακτικές απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για την Εξέλιξη και τη Φυσική Επιλογή: Γνωστικές Οικολογίες - Εποικοδομητισμός στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Βιολογίας: Για την εννοιολογική αλλαγή. Αναλογίες και Μοντέλα στη διδασκαλία της Βιολογίας. Ιστορικά μοντέλα: Η περίπτωση του DNA. Ερευνητικά δεδομένα, για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών σε έννοιες της Γενετικής, της Βιοχημείας, κ.α. Χάρτης εννοιών ως εργαλείο έρευνας και διδασκαλίας: Εισαγωγή. Εφαρμογές. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: Ομαδοκεντρική Διδασκαλία, Ανακαλυπτική μέθοδος, Επίλυση προβλήματος, Μέθοδος project. Αναλυτικά προγράμματα - Αξιολόγηση.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις που αφορούν θέματα όπως: Η επιστήμη και οι πηγές της (τι είναι επιστήμη, ορολογία, ιστοριογραφία της επιστήμης. Προϊστορικές αντιλήψεις για τη φύση, απαρχές της επιστήμης στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία). Οι Αρχαίοι, ο κόσμος και η φύση (Η ποιητική παράδοση, Μιλήσιοι και Ελεάτες φυσικοί φιλόσοφοι: ερωτήματα έσχατης πραγματικότητας, μεταβολής, γνώσης. Πλάτων και κοσμολογία. Τα επιτεύγματα της πρώιμης ελληνικής επιστήμης). Η φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη (Φύση και μεταβολή, κοσμολογία, κίνηση, βιολογία, γνωσιολογία, ο ρόλος του Αριστοτέλη στην ιστορία των επιστημών). Η ελληνιστική φυσική φιλοσοφία (Σχολές και εκπαίδευση, Επικούρειοι και Στωικοί). Η Φιλοσοφία της Επιστήμης του Λογικού Εμπειρισμού. Το κριτήριο επαλήθευσης. Η Επιστημονική Αντίληψη του Κόσμου και ο Κύκλος της Βιέννης. Η κριτική του Κ. Popper: Διαψευσιοκρατία, P. Feyerabend: Ενάντια στη Μέθοδο. Το Πείραμα: Η Φιλοσοφία του Πειράματος. Η Εξάρτηση της Παρατήρησης από τη Θεωρία. Φιλοσοφικά ρεύματα και ιστορική προσέγγιση στο πεδίο της Βιολογίας, Μπασελάρ (επιστημολογικό εμπόδιο), Κουν (έννοια του παραδείγματος), Πόπερ (έννοια της διαψευσιμότητας), Λάκατος (μεθοδολογία των ερευνητικών προγραμμάτων), Φεγιεραμπεντ (κοινωνιολογικές και πολιτικές δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται η έρευνα). Η διεπιστημονικότητα στη βιολογία (Παραδείγματα από την αμοιβαία σύγκλιση επιστημονικών κλάδων: εξέλιξη - ανάπτυξη (evo-devo). Εισαγωγή για τα στάδια του βιολογικού παραδείγματος (1800-2000). Η ανάδυση των βασικών εννοιών μέσα από τις θεωρίες της εξέλιξης, (φυσική επιλογή), της κυτταρικής θεωρίας, της γενετικής του Μέντελ για την αμεταβλητότητα των κληρονομικών ιδιοτήτων (γονίδιο), της θεωρίας των μικροβίων (Παστέρ) Η ανάδυση της προ-παραδειγματικής φάσης της βιολογίας στον 19° αιώνα. Η ανάδυση του παραδείγματος της βιολογίας στον 20° αιώνα 1900-1940. Η συγκρότηση των βασικών εννοιών του βιολογικού παραδείγματος 1940-1960. Ο κατακερματισμός της γενετικής στη σοβιετική ένωση (1930-1940). Η προετοιμασία για την ανάδυση της επεμβατικής γενετικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει: Παρακολούθηση ικανού αριθμού δειγματικών διδασκαλιών σε σχολεία. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διδασκαλιών και στη συνέχεια ανάλυση-συζήτηση πάνω σε αυτές. Σκοπός των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας είναι να συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη και να ασκηθούν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή συγκεκριμένων παιδαγωγικο - διδακτικών δεξιοτήτων σχετικά με: την προετοιμασία του μαθήματος (προγραμματισμός της διδασκαλίας) την επιλογή και διατύπωση των στόχων διδασκαλίας/μάθησης, τη χρήση διαφόρων μέσων και υλικών διδασκαλίας, την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, τη διαχείριση του διατιθέμενου διδακτικού χρόνου την αξιολόγηση, κ.ά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προτείνονται θέματα από τους διδάσκοντες. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε θέμα γίνεται μετά από υποβολή δηλώσεων προτίμησης. Η διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιείται στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται τη διεξαγωγή και συγγραφή ξεχωριστής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7: Εξετάσεις και Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τις κατά το νόμο προβλεπόμενες εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διδαχθέν θεωρείται το μάθημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον το 80% των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος, προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. ή/και αποστέλλεται σχετικό e-mail στους φοιτητές.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή/και προφορικές, βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχία. Οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες και μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, παραπέμπονται σε 3μελή εξεταστική επιτροπή για κάθε μάθημα που ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής σε οποιοδήποτε μάθημα, συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον Συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 85% των ωρών του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 8: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία κατά το Γ' και Δ' εξάμηνο σπουδών.
Στο τέλος του Β' εξαμήνου Σπουδών, με ευθύνη των συντονιστών των μαθημάτων προτείνονται θέματα Διπλωματικών Εργασιών τα οποία αποστέλλονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου, στο οποίο αναγράφεται η προτίμηση τους (1η, 2η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των υποψηφίων για εκπόνηση. Την επιλογή επικυρώνει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) η οποία καθορίζει και τον επιβλέποντα.
Ως επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών ορίζονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και γενικά όλοι οι διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ,ή άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ερευνητές, ή εν γένει διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό σχετικού γνωστικού αντικειμένου.
Ο σχεδιασμός της Διπλωματικής Εργασίας κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του επιβλέποντος καθηγητή με τρόπο ώστε, ο εντοπισμός του ειδικού γνωστικού πεδίου έρευνας, να έχει προσδιοριστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του Α' εξαμήνου από την ανάθεση της εργασίας. Στο διάστημα αυτό υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του θέματος με σχετική αίτηση του επιβλέποντος προς την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.) και συμπληρώνεται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. σχετικού γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας, ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι Ερευνητής Α', Β' ή Γ' βαθμίδας αναγνωρισμένου από το Κράτος Ερευνητικού Κέντρου.
Με την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής Εργασίας ακολουθεί η τελική διατύπωση του τίτλου και η συγγραφή.
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος, ορίζει ημερομηνία εξέτασης ενημερώνοντας τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν. Ο υποψήφιος αναπτύσσει προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνας του, δημόσια, ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής η οποία στη συνέχεια κρίνει την πρωτοτυπία του θέματος, την εγκυρότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και το σχεδιασμό της έρευνας. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και συντάσσεται πρακτικό. Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεση του θέματος. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, προς την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ένα αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Βιολογίας (άριθμ. 34, παρ. 5 ν. 4485/17).
Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/επιστημονικό υπεύθυνο. Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρακάτω οδηγίες:
1. Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
- Το ισχύον λογότυπο του Ε.Κ.Π.Α.
- Τις λέξεις «ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
- Τις λέξεις «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία»
- Τον πλήρη τίτλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
- Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και του επιβλέποντα
- Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας
2. Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με τη παρακάτω σειρά:
- Σελίδα όπου θα αναγράφονται τα ανωτέρω και τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα άλλα δύο (2) μέλη της Επιτροπής).
- Περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, 500 ως 1.000 λέξεις έκαστη)
- Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (προαιρετικές)
- Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
- Κατάλογος Συντομογραφιών / Κατάλογος Συμβόλων.
- Κυρίως κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (όπου περιλαμβάνονται η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση/Συμπεράσματα)
- Βιβλιογραφία - Παραρτήματα (αν υπάρχουν)
- Σελίδα όπου θα αναγράφεται: «Δηλώνω ρητά ότι, το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον» (υπογραφή μεταπτυχιακού φοιτητή).
3. Μορφοποίηση σελίδας:
- Διάστιχο (Line spacing): 1,5 γραμμή
- Γραμματοσειρά (Font): Times new Roman 12 ή Calibri 11 ή Arial 11
4. Υπόδειγμα βιβλιογραφίας:
- Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθεται εντός του κειμένου της διπλωματικής εργασίας με αραβικούς αριθμούς εντός αγκύλης: [1], [2, 3], [2-9]. Στην ενότητα Βιβλιογραφία, οι αναφορές παρατίθενται αριθμητικά με τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας.
- Εναλλακτικά, με παράθεση εντός του κειμένου: (επίθετο α' συγγραφέα et al., έτος δημοσίευσης). Σε περίπτωση δύο συγγραφέων: (επίθετο α' συγγραφέα και/and επίθετο β' συγγραφέα, έτος δημοσίευσης). Τα επίθετα παρατίθενται χωρίς αρχικά ονομάτων, εκτός αν υπάρχει συνωνυμία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται αλφαβητικά και μετά χρονολογικά. Αν ο ίδιος συγγραφέας έχει περισσότερες της μιας βιβλιογραφικές αναφορές, τότε παρατίθενται χρονολογικά. Παράδειγμα: (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999; Kramer et al., 2010). Στην ενότητα Βιβλιογραφία παρατίθενται τα ονόματα (ήτοι το επίθετο και το αρχικό ονόματος του κάθε συγγραφέα), ακολουθεί ο τίτλος της δημοσίευσης, η συντομογραφία του περιοδικού δημοσίευσης (πλάγια), ο τόμος, οι σελίδες, και το έτος δημοσίευσης.
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α' κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αριθμ.34, ν. 4485/2017). Συγκεκριμένα, στους εν λόγω φοιτητές εξασφαλίζονται η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις, στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής.
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ. κ.ά.
3. Η Ε.Δ.Ε., μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών αν: - υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, - έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, - αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών, - υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,
4. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής διαγραφεί από το Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης για τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς.
5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άριθμ. 44, ν. 4485/2017). Η αξιολόγηση θα είναι ανώνυμη σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή βάση σχετικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα κοινοποιούνται στον Συντονιστή του μαθήματος, στο Διευθυντή και στον ίδιο μετά το τέλος της βαθμολόγησης της περιόδου Σεπτεμβρίου.
6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής ή του Ιδρύματος, παρουσία του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
7. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
9. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται από τις επιχορηγήσεις του ΕΚΠΑ, του ΕΛΚΕ και του ΥΠΕΟ.

Άρθρο 10: Υποδομή Δ.Π.Μ.Σ.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διατίθεται η υποδομή του Τμήματος Βιολογίας, και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για την κατανόηση και αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης, χρησιμοποιείται ο υπάρχων εποπτικός εξοπλισμός. Ομοίως, για την εργαστηριακή εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, διατίθενται τόσο οι προς τούτο ειδικά διαμορφωμένες εργαστηριακές αίθουσες των Τομέων/Εργαστηρίων, όσο και οι ερευνητικές μονάδες των μελών ΔΕΠ. Αναλυτικότερα, η διδασκαλία του μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στη Αίθουσα «Γ. Πανταζή», στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής (ΒΚκΒ), 2ος Όροφος, στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και στην Αίθουσα του ΔΠΜΣ Προγράμματος «Διδακτική της Βιολογίας», εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα και υπολογιστές στο ισόγειο της Σχολής θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ κτήριο Ι Φαρμακευτικού Τμήματος επίπεδο +4 αίθουσες No 7 και No 5.
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:
- τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άριθμ. 44, ν. 4485/2017).Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άριθμ. 44, ν. 4485/2017).
Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 11: Ανάθεση διδασκαλίας/διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άριθμ. 69, ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, - διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άριθμ. 29, ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, σχολικούς συμβούλους με Διδακτορικό,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7 , άριθμ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, άριθμ. 36, ν. 4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
Επιπλέον, η ΣΕ με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παρ. 5 του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ