ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών από το 2015

Διδακτική της Βιολογίας
(Didactics of Biology)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 175414/Β7/2014 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Βιολογίας». Έχει εγκριθεί από την Συντονιστική Επιτροπή του εν λόγω προγράμματος και την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Βιολογίας και μπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο: − − Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ 3044 (11/11/2014).

  • Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους
  • Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους

Άρθρο 2: Όργανα του Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Βιολογίας είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών των συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ορίζεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ).
γ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3: Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή & Εγγραφή Φοιτητών

Η προκήρυξη και η επιλογή εισακτέων γίνεται κάθε χρόνο το μήνα Μάϊο και ανακοινώνεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των φοιτητών επαναλαμβάνεται το Σεπτέμβριο.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των πιο πάνω κατηγοριών πέραν αυτών της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Βιολογίας και συναφών κλάδων θα καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Η επιλογή σπουδαστών για το ΜΔΕ συμπεριλαμβάνει γραπτή εξέταση και συνέντευξη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και οι εξεταστές ορίζονται κατ’ έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας και αναγράφονται στην προκήρυξη (τα μαθήματα και η ύλη).

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων:

α) βαθμός πτυχίου,
β) δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις,
γ) συστατικές επιστολές,
δ) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τίτλοι σπουδών Lower, Proficiency)
ε) στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου που θα προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της «Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων».

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων, με σειρά επίδοσης των ανωτέρω κριτηρίων, και τον υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίαση αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων, την σειρά επιτυχίας και υποβάλλει τον τελικό πίνακα των υποψηφίων προς έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή ενός ατόμου στο Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό των διδάκτρων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 4: Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Επίσης για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας είτε των συνεργαζόμενων φορέων είτε έμπειρος διδάκτωρ με γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Ο συντονιστής σε συνεργασία με τον Διευθυντή επιλέγουν τους συνεργάτες για τη διδασκαλία, φροντιστήρια, εργαστήρια κάθε μαθήματος και υποβάλλουν σχετική πρόταση για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται κάθε Απρίλιο. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Διευθυντού του Προγράμματος με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος.

Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το μέγιστο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) στις παραδόσεις των μαθημάτων και τις δύο (2) στις εργαστηριακές ασκήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν οι απουσίες είναι περισσότερες από τις προαναφερθείσες και είναι δικαιολογημένες, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει το μάθημα μόνο μία φορά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος συμπληρώνοντας την άσκηση που έχασε ή/και παρακολουθώντας όσες έχουν τροποποιηθεί. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. θέματα υγείας κ.α.) επιλύει η Συντονιστική Επιτροπή μετά από γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή σε συνεργασία με τον συντονιστή του μαθήματος και τον Διευθυντή του Μ.Δ.Ε

Οι εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τους συντονιστές σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Μ.Δ.Ε. Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή προφορικές ή με παρουσιάσεις ειδικών εργασιών, βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Οι φοιτητές που απορρίπτονται στη δεύτερη εξεταστική του Σεπτεμβρίου, παραπέμπονται σε 3μελή εξεταστική επιτροπή για κάθε μάθημα, που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής σε οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας, μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος και τον Διευθυντή.

Διπλωματική Εργασία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών. Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου, με ευθύνη των συντονιστών των μαθημάτων προτείνονται θέματα Διπλωματικών Εργασιών τα οποία αποστέλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος. Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους (1η, 2η κ.λ.π.). Την επιλογή επικυρώνει η Γ.Σ.Ε.Σ. και καθορίζει τον επιβλέποντα ο οποίος είναι αποκλειστικά μέλος Δ.Ε.Π.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. σχετικού γνωστικού αντικειμένου που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι Ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας αναγνωρισμένου από το Κράτος Ερευνητικού Κέντρου. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των αποτελεσμάτων της Διπλωματικής Εργασίας ακολουθεί η τελική διατύπωση του τίτλου και η συγγραφή.

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται από τον Φοιτητή δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής, μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία. Η εξεταστική επιτροπή κρίνει την πρωτοτυπία του θέματος, την εγκυρότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και τον όλο σχεδιασμό της έρευνας, συντάσσει πρακτικό και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της. Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεση του θέματος. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος προς την Γ.Σ.Ε.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ένα αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Άρθρο 5: Χρονική Διάρκεια του Π.Μ.Σ.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δικαιολογημένο αίτημα για παράταση φοίτησης διάρκειας δύο (2) εξαμήνων, προς την Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Μ.Δ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 6: Παροχές – Συμμετοχή των Φοιτητών σε Πανεπιστημιακά Όργανα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Άρθρο 7: Τελική βαθμολογία - Απονομή των διπλωμάτων

Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: κατά 70% από τον μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά 30% από το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Διδακτική της Βιολογίας»

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και τη Γραμματεία του Μ.Δ.Ε. υπό την επίβλεψη του Διευθυντού Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 8: Οργανωτική και Διοικητική Δομή

Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Οι ειδικές διοικητικές, τεχνικές και γραμματειακές υποχρεώσεις του προγράμματος καλύπτονται από ειδική γραμματεία που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του προγράμματος υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Μ.Δ.Ε

Η Διευθύντρια του Μ.Δ.Ε.

Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη